Opinie

Poradnia wydaje opinie w sprawach:

 1. Osiągnięcia gotowości szkolnej przez dziecko w wieku 6 lat, które odbywa roczne przygotowanie przedszkolne poza przedszkolem albo oddziałem przedszkolnym,
 2. O potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka (wydawana przez Zespół Orzekający),
 3. Wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej,
 4. Odroczenia rozpoczęcia spełnienia przez dziecko obowiązku szkolnego,
 5. Powtarzania klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej,
 6. Zwolnienia ucznia z wadą słuchu lub głęboką dysleksją rozwojową z nauki drugiego języka obcego;
 7. objęcie ucznia nauka w klasie terapeutycznej,
 8. Dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,
 9. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową),
 10. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu w ostatnim roku nauki  do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową),
 11. Dostosowanie warunków i formy przeprowadzenia egzaminu maturalnego lub egzaminu dojrzałości do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się (dysleksję rozwojową),
 12. Dostosowanie warunków i formy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe do indywidualnych potrzeb psychofizycznych absolwenta,
 13. Udzielenia zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki,
 14. Przyjęcia ucznia do oddziału przysposabiającego do pracy,
 15. Przyjęcia do klasy pierwszej szkoły : zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, a także klasy pierwszej szkoły średniej na podbudowie programowej szkoły zasadniczej, szkoły policealnej i szkoły pomaturalnej, kandydata z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia,
 16. Udzielenia zezwolenia na zatrudnienie młodocianych,
 17. Dotycząca braku przeciwwskazań do wykonywania przez dziecko pracy lub innych zajęć zarobkowych,
 18. Objęcie dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w przedszkolu w formie:
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • zajęć logopedycznych,
  • zajęć o charakterze terapeutycznym;
 19. Objęcia ucznia/wychowanka pomocą psychologiczno – pedagogiczną w szkole lub placówce w formie:
  • zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,
  • zajęć korekcyjno-kompensacyjnych,
  • zajęć logopedycznych,
  • zajęć socjoterapeutycznych,
  • zajęć o charakterze terapeutycznym,
  • nauczania w klasie wyrównawczej,
  • nauczania w klasie terapeutycznej;
 20. Udziału w indywidualnych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.