Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Dane teleadresowe

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1
ul. Kościuszki 31/1
50-011 Wrocławiu
tel.: 71 798-68-28

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009-06-10 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-24 .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-24 . Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Jarosz, sekretariat.ppp1@wroclawskaedukacja.pl lub tomasz.jarosz@wroclawskaedukacja.pl . Kontaktować można się także, dzwoniąc na numer telefonu: 71 798 68 28. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Kościuszki 31/1 50-011 Wrocław

Dostępność wejścia:

  • Do budynku prowadzi 1 wejście od ul. Kościuszki , przy wejściu znajdują się 3-stopniowe schody.
  • Światło wejścia wynosi 90 cm.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu:

  • Brak parkingu.

Dostępność toalety:

  • Brak toalety dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

  • W budynku nie ma windy.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.
  • Brak dostępnych pomieszczeń dla osób na wózkach.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

  • W przypadku niemożności dotarcia istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu 71 798-68-28 wew. 100 .

Gabinet:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Młodych Techników 58, Wrocław (w Zespole Szkół nr 18, budynek B)

Dostępność wejścia:

  • Do poradni prowadzi 1 wejście, należy przejść przez bramę wjazdową w budynku A i skierować się do poradni mieszczącej się pośrodku budynku B .
  • Aby wejść na wysoki parter należy wejść przez szerokie drzwi, następnie po schodach, znajdują się one wewnątrz budynku (w przedsionku).
  • Placówka dysponuje schodołazem gąsiennicowym dla wózków inwalidzkich.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu:

  • Brak parkingu.

Dostępność toalety:

  • Toaleta jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

  • W budynku nie ma windy.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Jest możliwość skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego po wcześniejszym umówieniu.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

  • W przypadku niemożności dotarcia istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu 71 798-68-28 wew. 142 .

Gabinet:

  • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna nr 1, ul. Słubicka 29-33, Wrocław (w Zespole Szkół nr 1, lewe skrzydło, I piętro)

Dostępność wejścia:

  • Do poradni prowadzi 1 wejście, należy przejść przez bramę wjazdową na dziedziniec szkoły i skierować się w lewo do poradni.
  • Wchodzi się przez szerokie drzwi, następnie na 1 piętro.
  • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
  • Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.
  • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność parkingu:

  • Brak parkingu (szkoła nie umożliwia wjazdu na swój dziedziniec).

Dostępność toalety:

  • Toaleta nie jest przystosowana do korzystania przez osoby niepełnosprawne.

Utrudnienia:

  • W budynku nie ma windy.
  • Nie ma możliwości wjazdu wózkiem inwalidzkim, czy też wózkiem dziecięcym.
  • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
  • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
  • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Pomoc w pokonaniu większych barier w danym budynku

 • W przypadku niemożności dotarcia istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i obsługi interesanta po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod numerem telefonu 71 798-68-28 wew. 148 .